છુપી વાત


કાન તારા નજીક આવે છે
હોઠ પર છૂપી વાત લાવે છે.

ઉંઘ પણ આવતી નથી હમણાં
આવે તો સ્વપ્ન પણ સતાવે છે.

પ્રેમ સોળે કળાએ ખીલેલો
આંખમાં જુઓ તો બતાવે છે.

હા અને ના ની મીઠી રકઝક છે
હું ઝુરું  છું ને તું ઝુરાવે છે

-સ્નેહા પટેલ