ભાર

નાજુક આંખોમાં
મોડી રાતે પધારેલા
અને
સવાર પડી જવાની બીકમાં
ઉતાવળે
અડધા પડધા જોવાયેલા
અતૃપ્ત સપનાઓનો
ભાર સળવળે છે.
-સ્નેહા પટેલ.

3 comments on “ભાર

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s