ઉઘાડ

પૂર્ણરુપે ખીલવાની

પૂર્વશરત

એટ્લે

થોડો ઉઘાડ !
-સ્નેહા પટેલ.

2 comments on “ઉઘાડ

  1. પૂર્ણરુપે ખીલવાની પૂર્વશરત એટ્લે થોડો ઉઘાડ ! very true

     

    With warm regards,  NARENDRASINH CHAUHAN SHUBHAM CHEMICALS & SOLVENTS LTD CHEMICAL CONNECTION 35 PATEL OWNERS ASSOCIATION BULIDING PLOT NO. 41 SECTOR NO. 9 GANDHIDHAM KUTCH (370201) MOB. NO. 98 79 51 9545 “Araise Awake& Stop not till the GoalisReached”    

    >________________________________ > From: sneha patel-akshitarak >To: shubhamkandla@yahoo.com >Sent: Saturday, 2 February 2013 4:13 AM >Subject: [New post] ઉઘાડ > > > WordPress.com >sneha patel – akshitarak posted: “પૂર્ણરુપે ખીલવાની પૂર્વશરત એટ્લે થોડો ઉઘાડ ! -સ્નેહા પટેલ.  ” >

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s