ઉઘાડ


પૂર્ણરુપે ખીલવાની

પૂર્વશરત

એટ્લે

થોડો ઉઘાડ !
-સ્નેહા પટેલ.

unbetable -29


ગળાડૂબ પ્રેમમાં પડવું હોય તો નાકડૂબ વેદના સહન કરવાની તૈયારી રાખજો.

-સ્નેહા પટેલ.