સદ્યસ્નાતા

લાગણીના પ્રવાસે
નીકળવાનું મન થયું
વચ્ચે
ઘડી બે ઘડી
પો’રો ખાવા બેઠી
પ્રવાસમાં આવેલા પહાડો
ખીણ બધાંય
નજર સામે તાદ્રશ્ય થઈ ગયાં
સંવેદનો ચરમસીમાએ વટાવી ગયા
થાકમાંથી કલા વહેવા લાગી
કલ્પનોનો ધોધ ફૂટી નીકળ્યો
આનંદના ઝરામાં
મારી કવિતા ઝબકોળાવા લાગી
સદ્યસ્નાતા !

One comment on “સદ્યસ્નાતા

  1. આનંદના ઝરામાં
    મારી કવિતા ઝબકોળાવા લાગી
    સદ્યસ્નાતા !
    Sunder Kavita..

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s