સદ્યસ્નાતા


લાગણીના પ્રવાસે
નીકળવાનું મન થયું
વચ્ચે
ઘડી બે ઘડી
પો’રો ખાવા બેઠી
પ્રવાસમાં આવેલા પહાડો
ખીણ બધાંય
નજર સામે તાદ્રશ્ય થઈ ગયાં
સંવેદનો ચરમસીમાએ વટાવી ગયા
થાકમાંથી કલા વહેવા લાગી
કલ્પનોનો ધોધ ફૂટી નીકળ્યો
આનંદના ઝરામાં
મારી કવિતા ઝબકોળાવા લાગી
સદ્યસ્નાતા !