સર્જન

મારે
તારા જ હાથે ઘડાવુ છે.
તારું અનોખું સર્જન થવાના
પ્રબળ અભરખા છે મને
આ લે
ઉઠાવ ટાંકણું
છોલાવાની, તૂટવાની,ચૂર ચૂર થવાની
બધીય વેદનામંજૂર.
હવે વિલંબ ના કર
અને
મને ઘડી કાઢ.
અદ્દ્લ
તને ગમે એ સ્વરુપમાં.!
-સ્નેહા પટેલ

One comment on “સર્જન

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s