સર્જન


મારે
તારા જ હાથે ઘડાવુ છે.
તારું અનોખું સર્જન થવાના
પ્રબળ અભરખા છે મને
આ લે
ઉઠાવ ટાંકણું
છોલાવાની, તૂટવાની,ચૂર ચૂર થવાની
બધીય વેદનામંજૂર.
હવે વિલંબ ના કર
અને
મને ઘડી કાઢ.
અદ્દ્લ
તને ગમે એ સ્વરુપમાં.!
-સ્નેહા પટેલ