ડાયરી

એક એક અ‍ક્ષર જતનપૂર્વક ટાંક્યો

સુંદર સંબંધનો મજબૂત પાયો !

કાગળ આખ….ખો ભરચક્ક્ક કરી દીધો.

હજુ તો ઘણું બધું લખવાનું બાકી હતું

કાગળમાંથી ડાયરી

એકમાંથી અનેકો બનાવવાના

ઢગલો અરમાન હતા.

ત્યાં તો

નિર્મમ કાળના ચક્રએ

બર્બરતાથી

ડાયરીનું પહેલું પાનું જ ફાડી નાંખ્યું….

-સ્નેહા પટેલ.

One comment on “ડાયરી

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s