મારું અંબર


હું મારી ધરતી શોધતી ફરું છું

ત્યાં

અંબર બની તું મને વીંટળાય છે.

મારા રોમેરોમમાં તું સૂર્ય થઈ ઝળહળે છે

અને

મારા દિલમાં હજજારો  મેઘધનુ રચાઈ જાય છે.

-સ્નેહા પટેલ.