પ્રેમ – નફરત

તૂટીને એક્વાર ચાહેલો તને

એ પ્રેમ મને આજે

તારાથી નફરત નથી થવા દેતો.

તારાથી નફરત થશે તો

હું દુનિયામાં કોઇને ક્યારેય પ્રેમ નહી કરી શકું..

તારાથી નફરત  થાય..આ તો શક્ય જ નથી.

આ જ કારણે

તારા પ્રત્યેનો મારો પ્રેમ એની ટેવવશ વધતો જાય છે.

તારી બેવફાઈ પછી

તારા તરફ પ્રેમ વધે…

એ તો કેમ પોષાય ?

નફરત…પ્રેમ…

પ્રેમ…નફરતના આ ચક્કરો…

જીવ લઈને જ જપશે કે ?

– સ્નેહા પટેલ.

One comment on “પ્રેમ – નફરત

  1. નફરત…પ્રેમ…

    પ્રેમ…નફરતના આ ચક્કરો…

    જીવ લઈને જ જપશે કે ?

    – સ્નેહા પટેલ- hummm… good 1 D…

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s