પ્રેમ – નફરત


તૂટીને એક્વાર ચાહેલો તને

એ પ્રેમ મને આજે

તારાથી નફરત નથી થવા દેતો.

તારાથી નફરત થશે તો

હું દુનિયામાં કોઇને ક્યારેય પ્રેમ નહી કરી શકું..

તારાથી નફરત  થાય..આ તો શક્ય જ નથી.

આ જ કારણે

તારા પ્રત્યેનો મારો પ્રેમ એની ટેવવશ વધતો જાય છે.

તારી બેવફાઈ પછી

તારા તરફ પ્રેમ વધે…

એ તો કેમ પોષાય ?

નફરત…પ્રેમ…

પ્રેમ…નફરતના આ ચક્કરો…

જીવ લઈને જ જપશે કે ?

– સ્નેહા પટેલ.