બંધન

છુટવું  છે

પણ

બંધાતી જાઉં છું.

ઇરછાઓના બીજ

મારી અંદર

સતત વૃક્ષ બનીને ઉછરે છે.

– સ્નેહા પટેલ

One comment on “બંધન

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s