અનબીટેબલ

‘હું’માં રહેલા ‘હું’ને પૂરી સભાનતાથી જાણી-સમજીને પચાવી જાણો તો ‘હું’ જેટલો સુંદર અને પ્રભાવશાળી શબ્દ બીજો કોઇ નથી.

-સ્નેહા પટેલ.

One comment on “અનબીટેબલ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s