આશા કિરણો


રોજ તો  આપણું મિલન ક્યાંથી શક્ય !

આ જ વાત

રોજ ક્રોડો આશા- કિરણો લઈને

ઉગતા આ સૂરજને

કેમની સમજાવું ?

-સ્નેહા પટેલ.