લોકપ્રીયતા – પ્રસિધ્ધિ


લોકપ્રીયતા અને પ્રસિધ્ધિ બે  બહુ જ અલગ વાત છે. અંગત રીતે મને ‘લોકપ્રીય’ થવું વધારે પસંદ છે.

– સ્નેહા પટેલ