ખુદ્દાર આંસુઓ

દિવસ વહી જાય છે પણ

રાત કેમેય વીતતી નથી.

આંસુઓ પણ મારા પાછા ખુદ્દાર..

રાતનો અંધકાર ભાળ્યા

પછી જ

ખળભળે છે.

-સ્નેહા પટેલ.

Advertisements

2 comments on “ખુદ્દાર આંસુઓ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s