પૂજા


તારે રમવું હોય તો રમ,

અમે તો

લાગણીની પૂજા કરીએ છીએ.

-સ્નેહા પટેલ.