વિદાઈ

થોડા વર્ષો પહેલાં

ઘરમાંથી એક વિદાઈ થઈ હતી

કન્યા-વિદાઈ.

જેમાં

કંઇક ગુમાવ્યા સામે કંઇક મેળવ્યાના

દુ:ખ સાથે ખુશીના રંગોનું

અદભુત ‘કોમ્બીનેશન’ હતું.

થોડા વર્ષો પછી

એ જ ઘરમાંથી એક ઓર  વિદાઈ થઈ

મા-વિદાઈ.

કાળો ઘેરો રંગ..

ફક્ત ગુમાવ્યાની

ખાલી થઈ જવાની અનુભૂતિ સાથે

પળ – બે  પળમાં

જિંદગી ઉજ્જ્ડ બની ગઈ.

-સ્નેહા પટેલ.

One comment on “વિદાઈ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s