જીવંત જીવન


આવ,

ઘડી – બે ઘડી હાથમાં હાથ લઈને બેસીએ.

જીવન

વધુ જીવંત બની જશે !

-સ્નેહા પટેલ