મારા હીરા – મોતી


તારી સાથેની એક એક ક્ષણ
મારા હીરા – મોતી.
એની માળા બનાવીને
પહેરવાના મને કોડ !

-સ્નેહા પટેલ