વધારે ક્યાં કંઈ માંગ્યું છે ?

રાતે સૂતીવેળા તારો છેલ્લો વિચાર હું
અને
આંખ ખૂલતીવેળા મારી નજર સામે તું..
જિંદગી,
તારી પાસેથી વધારે ક્યાં કંઈ માંગ્યું છે અમે !

-સ્નેહા.

2 comments on “વધારે ક્યાં કંઈ માંગ્યું છે ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s