વધારે ક્યાં કંઈ માંગ્યું છે ?


રાતે સૂતીવેળા તારો છેલ્લો વિચાર હું
અને
આંખ ખૂલતીવેળા મારી નજર સામે તું..
જિંદગી,
તારી પાસેથી વધારે ક્યાં કંઈ માંગ્યું છે અમે !

-સ્નેહા.