અનબીટેબલ – 31


જીવનમાં આપણે કોઇને હેરાન કરવા નથી માંગતા હોતા. બધી ભાંજગડ તો એ જ્યારે આપણને હેરાન કરવા આવે ત્યારની જ હોય છે.

-સ્નેહા પટેલ

1

unbetable – 30


પ્રેમ – તક – સમજણ – સ્વતંત્રતા- વિકાસનો લ.સા.અ એટલે સુખ.

સ્નેહા પટેલ.