અનબીટેબલ – 29

છોડ વાવીને મહાન કામ કરતો માનવી એના ઉછેરની જવાબદારી લેવાનું  વિસરી  જાય છે !

– સ્નેહા પટેલ

One comment on “અનબીટેબલ – 29

  1. એક મહાન કામ ત્યારેજ મહાન બંને છે જયારે છેક સુધી એની મહાનતા જાળવી રાખે…

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s