અનબીટેબલ – 29


છોડ વાવીને મહાન કામ કરતો માનવી એના ઉછેરની જવાબદારી લેવાનું  વિસરી  જાય છે !

– સ્નેહા પટેલ