અનબીટેબલ – 27

કોઇ વ્યક્તિ પર ભરપૂર વિશ્વાસ મૂકો ત્યારે  એણે પણ  તમારા વિશ્વાસનો ભંગ ના જ કરવો જોઇએ એવી અપેક્ષા રાખશો તો મોટાભાગે પસ્તાશો.

-સ્નેહા પટેલ.

5 comments on “અનબીટેબલ – 27

  1. ટાઈટલ ઈમેજ ફાઈન લાગે છે..સુવાક્ય સાથે..તોડનારા વિકૃત..હોય..કાશ ! samji shake..

    Like

  2. કોઈપણ પ્રકારની અપેક્ષા દુઃખ દાયક હોય છે, જ્યારે વિશ્વાસ તો ઊંચી વાત છે, હકીકતમાં તે કોઈને કોઈ પ્રત્યે હોતો જ નથી, ખાલી ભ્રમ જ હોય છે. જો તે હોય તો તૂટવાનો સવાલ જ આવતો નથી તેવી મારી અંગત સમજ છે. (અહીં પણ ભરમાં અને અપેક્ષા જોડાયેલા છે, જે દુઃખ દાયક આખરે હોય છે.)

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s