બસ એમ જ….


6.

છે બધું તો ય કંઈક ખૂટે છે,
હું જીવું છું ને શ્વાસ તૂટે છે.

5 –

ડગલે ને પગલે જાત અટકે છે,

તારી મારી ત્યાં  વાત અટકે છે.

4-

ખબર ના પડી કે રમંતા રમંતા

ભેદ્યાં શબ્દ ચક્રોના વ્યૂહો મેં આજે.

3.

ક્ષણોમાં સદીઓ વહે લઈ ખુમારી

સપનમાં મહેંકી ગયેલો તું આજે.

2-

ખબર ક્યાં મને કે લખું છું શું આજે

     ચલાવું કલમ ને વહે શબ્દ આજે
1 –
તમારી ધરા છે તમારું ગગન કે !
    ભરી ધૂળ મુઠ્ઠી કપાળે ધરી લો