સ્વપ્ન-વરસાદ

ફોનમાં કાશ્મીરની બરફવર્ષાની વાત બંધ કર
તો
હું
કાલ રાતે થયેલ હૂંફાળી સ્વપ્ન-વર્ષાની વાતો કરું.

-સ્નેહા પટેલ

2 comments on “સ્વપ્ન-વરસાદ

  1. DEAREST SNEHABETA VAH…KNYA THANDA PRADESH NI BARAF VARSHANI VAAT NE KNYA HUNFAALA SWAPNA-SAHAVAS NI VAAT….DHANYA DHANYA TARI KALPANA SHAKTI NE…..
    GBU JSK
    DADU….

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s