વ્રણ

સ્વીકારાઈ ગયેલી તકલીફો પર
ઘાબાજરીયું ના લગાવી શકે
તો કઈ નહીં
ઘોંચપરોણા કરીને
વ્રણ ખુલ્લા તો ના કર..

-સ્નેહા પટેલ

3 comments on “વ્રણ

  1. Avuj tamne niche sambhalavu..sorry..vanchavu.
    Kapai chhe sambadhni dhori nus,
    sawalna jawabma , tu aam na has!!!!!!!!

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s