સ્વીકારની હૂંફ

આવવું ને જાવું
બે ય તમારી મરજીને આધારીત હતું.
અમે તો એ સમયગાળાની
વચ્ચે સ્વીકારની હૂંફ જ ભરી બસ..

-સ્નેહા

One comment on “સ્વીકારની હૂંફ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s