તાજા – અર્થસભર વિચારો

એકના એક વર્ષોથી ચાલ્યા આવતા વિચારોને ગોળ ગોળ ફેરવીને શબ્દોમાં રમાતા ગદ્ય કે પદ્ય કરતાં તાજા, અર્થસભર, મૌલિક  વિચારો મને વધારે આકર્ષે છે.

-સ્નેહા પટેલ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s