લખાણ

દરેક લખાણ ઇતિહાસ નથી સર્જતું.. થોડું ખૂણે-ખાંચરે ભટકતું હોય છે..આમથી તેમ ફંગોળાતું હોય છે તો ઘણું – ખરું અધવચાળે જ શ્વાસ મૂકી દેતું હોય છે.

-સ્નેહા પટેલ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s