પ્રગતિશીલ સર્જક

ફકત પ્રેરણા ઉપર આધારિત સર્જન મર્યાદિત સીમાડાઓમાં બંધાઈ જાય છે. જીજ્ઞાસાવૃતિ, નિરીક્ષણશક્તિ અને સતત કાર્યરત રહેવાની ધગશ જેવા ગુણ ધરાવનાર સર્જક હંમેશા પ્રગતિશીલ
રહે છે.

સ્નેહા

2 comments on “પ્રગતિશીલ સર્જક

  1. VV TRUE AND FULLY AGREED…..
    MATRA AA AVASTHA PACHHEE J NAKHSHEEKH SACHOT ANE TAKORABANDH SAHITYA SARJAY CHHE…
    JE “SAUTHEE ANE SAUMA” “ALAG” HOY CHHE…..

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s