વીન્ડ ચાઈમ


 

 

 

ઘરમાં નાજુક રણકાર ફેલાવતું
‘વીન્ડ ચાઈમ’
કોલાહલના જંગલોમાં
ગૂંગળાઈ જાય છે
અને
ચોધાર આંસુએ રડે છે…

સ્નેહા પટેલ.