સહનશક્તિ


આપણી સહનશક્તિની સીમારેખાઓ ગોપનીય રહે એ વધુ હિતાવહ.

સ્નેહા પટેલ