ચર્ચા


 

સતત ચર્ચા ઘણીવાર વાતની સુંદરતાને મારી કાઢે છે.

સ્નેહા પટેલ