પુરસ્કાર


મારા લખવાના પૅશનનો મને સૌથી ગરવો-સંતોષકારક પુરસ્કાર
માર દીકરાને વાંચવાનો
અને
મમ્મીને એમની ડાયરી લખવાની
ટેવ પડી ગઈ છે..
-સ્નેહા પટેલ