કહુંબા


દુઃખ- દર્દ- સુખ બધાય કહુંબા હવે શબ્દોમાં લખીને જ ઘોળવાના…બોલવાની આઝાદી તો દુનિયાએ ક્યારની છિનવી લીધી છે…

સ્નેહા પટેલ