સર્જન

સર્જન અને મન:સ્થિતિ એક સિક્કાની બે બાજુ છે.

– સ્નેહા પટેલ

One comment on “સર્જન

  1. vat sachi chhe pan sarjan ma vishadta na darshan thaay jyare manhsthiti paristthiti mujab varte. sarjan potiku hoy chhe jyare manhsthiti ma bija paribaddo vadhare bhag bhajve chhe

    jagdish joshi

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s