સર્જન


સર્જન અને મન:સ્થિતિ એક સિક્કાની બે બાજુ છે.

– સ્નેહા પટેલ