સ્વીકાર

અપેક્ષાઓ કાયમ આપણને જીવંત રાખે છે. એનો જન્મ કે મરણ આપણા હાથમાં ક્યારેય નથી હોતા – માટે પરિસ્થિતીઓનો સમજદારીપૂર્વકનો સ્વીકાર એ જ યોગ્ય રસ્તો છે.

-સ્નેહા પટેલ

6 comments on “સ્વીકાર

 1. પરિસ્થિતીઓનો સમજદારીપૂર્વકનો સ્વીકાર એ જ યોગ્ય રસ્તો છે.
  Sneha ben you are right. But we ca control our APEKSHAS. As Lord Budhha had rightly said Expectations are causes of sufferings. I love one person but I know that she doesn’t loves me. So I don’t expect her to love me and that’s why I am happy.

  Like

 2. ધીરજથી લોખંડ જેવા નક્કર દુ:ખોને પણ સોના જેવા સુખોમાં ફેરવી શકાય છે

  Like

 3. દિવેલ પૂરેલો દીવો ઓરડાને જ અજવાળે છે, શાણાનું શાણપણ અને જ્ઞાનીનો જ્ઞાનદીપ સવઁત્ર પ્રકાશ પ્રગટાવે છે………

  Like

 4. જેમ કાંટાળી ડાળને ફૂલો સુંદર બનાવી શકે છે તેમ સુશીલ સ્ત્રી ગરીબ માણસનાં ધરને સુંદર અને સ્વર્ગસમું બનાવી શકે છે.

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s