સરળતા


સરળતાને મૂર્ખતામાં ખપાવનારા જેવો મૂર્ખો બીજો કોઇ નથી.

– સ્નેહા પટેલ