ભ્રમ

આજ કાલ લોકો ‘સુખી થવાના બદલે’, દુનિયાને ‘પોતે બહુ સુખી છે’ એવા ભ્રમમાં રાખવાના
વ્યર્થ પ્રયત્નો કરતા જ દેખાય છે.

સ્નેહા પટેલ

Advertisements

3 comments on “ભ્રમ

  1. લોકો લોકોનું કામ કરે. સહુ સહુનો ભ્રમ સમયે સમયે ભાંગતો જ હોય છે. તેની ચિંતામાં શા માટે દૂબળા પડવું જોઈએ?

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s