રચનાત્મકતા


 

 

રચનાત્મકતાને સભાનતાથી યોગ્ય રસ્તે વાળવામાં ના આવે તો નાહકની રઝળપટ્ટી બની જાય છે.

– સ્નેહા પટેલ.