સર્જન


નિજાનંદ વગર કોઇ પણ સર્જન સપાટીએ તરતું જ દેખાય છે.

સ્નેહા પટેલ.