તમને શું લાગ્યું …

રાતુચોળ નાક

નીતરતી આંખ

રુંવે રુંવે નાની ટેકરીઓ ઉગી નીકળી છે

હ્રદયના ધબકારા મંદ

મગજ હાથ પગ સુન્ન

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

તમને શું લાગ્યું આ કોઇ કવિતાની વાત છે…

સુસ…………ડ્ડ્ડ્ડ્ડ્ડ્ડ

અરે ભાઈ..આ તો આજકાલ ‘અમદાવાદ’ની મહેમાન કાતિલાના ઠંડીની વાત છે..આબુથી સ્પેશિયલ અહીં બે-ચાર દા’ડા રોકાવાનો નેક વિચાર લઇને આવી છે……અતિથી તુમ કબ જાઓગે..??સુસ…ડ્ડ્ડ્ડ્ડ્ડ્ડ્ડ્ડ્ડ્ડ્ડ

અરે..ટીસ્યુ ક્યાં ખોવાઈ ગયું….સુસ્સ….ડ્ડ્ડ..હાક…છી….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s