સમજ

તમને કોઇ વ્યક્તિ સમજે એવું ઇરછતા હો તો પહેલ કરીને થોડું એને પણ સમજતા શીખો.
-સ્નેહા પટેલ.
Advertisements

3 comments on “સમજ

  1. અત્યારે બધા પોતાને જ સમજે એવું ઇચ્છતા હોય છે. બધા ને મન માં ભૂત ભરાઈ ગયું છે હું તો એકદમ બરાબર જ છું સુધારવું હોય તો તમે સુધરી જાઓ.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s