હું ફક્ત હું છું

 

હું દર્પણ નથી
કે પ્રતિબિંબ આપું
હું ફકત હું છું
જેટલું આપીશ
એનાથી બમણું વાળીશ

સ્નેહા.

ધન્યવાદ વિવેકભાઈ

4 comments on “હું ફક્ત હું છું

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s