ગિલ્ટ

જેને સાચો પ્રેમ કરતા હો એને  ક્યારેય ‘ગિલ્ટ’ની લાગણીનો અનુભવ ના કરાવશો.

-સ્નેહા પટેલ

3 comments on “ગિલ્ટ

 1. PREM AND GUILT NEVER STAND TOGETHER.PREM IS A PREM A PREM AND ONLY A PREM.NO OFFER OF GUILT OR PRESENT OF A GUILT.IT IS ONE NESS.SOCIENTY,ONLY FINDS FAULT WITH LOVERS AND GUILT IS THERE WHEN THEY DESERT EACHOTHER FOR SELFISH MEANS. DHYANI.VRAJKISHOR.BARODA

  Like

 2. Dearest Snehabeta …
  Toonku…sachhot….Haiya saunsarvu…….
  Yes Jene CHAHYI….teno KADIYE NAHI CHED…..!!!!!!!!
  GBU Jay shree Krishna
  Sanatkumar dave..

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s